bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0885 706 771, 02 940 11 03
партньор на Alea Hotel & Suites

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Alea Hotel & Suites - Остров Тасос, Скала Принос

Alea Hotel & Suites е луксозен хотел с модерен и елегантен стил. Той е разположен до самия пясъчен плаж на площ от 35 000 m² и предлага релаксираща обстановка. Гостите откриват висок стандарт на обслужване в съчетание с приятелска и приятна атмосфера, което го прави идеален избор за една незабравима ваканция.

Местоположение на Alea Hotel & Suites, Остров Тасос

Alea Hotel & Suites се намира само на 1 км от пристанището на Скала Принос. Скала Принос е второто по големина пристанище на острова след пристанището на столицата Лименас, което свързва Тасос с Кавала.
Вляво от пристанището посетителите ще открият една от малкото останали ''корабостроителници'' в Гърция, която е напълно функционална. Малки и големи кораби, ежедневно получават поправка от опитните ръце на корабостроителите, за да могат да се върнат безопасно и сигурно в прегръдките на морските вълни. Продължавайки в ляво от пристанището по пешеходната пътека се достига до малка вечнозелена горичка, която сякаш е изникнала от морето. Горичката е със специално проектирани съоръжения - барбекю, детски кът и плаж награден със "Син флаг" от 2004 година. Плажът е с фин пясък, а в морето няма стръмни и големи дълбини, което го прави идеален за малки деца. На това място можете да се насладите на един от най-красивите залези на острова.
Остров Тасос е известен с красивите си плажове, гостоприемството, вкусното вино и чистия пчелен мед. Назад във времето о.Тасос е бил известен със златните мини и добива на мрамор. Гигантските мраморни фабрики, износители в цял свят ще ви удивят. И в наши дни можете да видите много археологически открития, които ще направят пътуването ви специално.
Благодарение на уникалната си природа, Тасос е известен още като "Изумруда на Егейско море". Традиционни планински села, останки от праисторически селища, реликти на древни и класически епохи, раннохристиянски базилики, стари църкви, храмове и десетки малки светилища правят Тасос една от най-важните туристически дестинации в Гърция.

разстояние до плажа: 160m
разстояние до центъра: 800м

Адрес: Скала Принос , Greece

Удобства в Alea Hotel & Suites

Alea Hotel & Suites разполага с професионален многоезичен екип от аниматори за дневни занимания (аеробика, аква-аеробика, плажен волейбол, плажен футбол, водна топка, стрелба с лък, тенис на маса, популярни игри, дартс и т.н.) - 6 пъти седмично. Вечери с жива музика с фолклорна програма веднъж седмично, парти вечер с DJ и други интерактивни дейности 6 пъти седмично.
Хотелски услуги:
- 24 часа рецепция
- Асансьори
- Доктор на повикване
- Пране и химическо чистене (срещу допълнително заплащане)
- Безплатен паркинг
- Детегледачка при поискване (срещу допълнително заплащане)
- Мини маркет
- Конферентна зала
- Игрална зала
- ТВ кът
- Wi-Fi (с доплащане)
- Бебешко креватче (безплатно)

Стаи и настаняване в Alea Hotel & Suites

Удобствата на всички помещения включват: 2 отделни легла или спалня (при поискване), самостоятелен санитарен възел с вана и / или душ-кабина, LCD телевизор със сателитна телевизия с DVD (безплатно), сешоар, телефон с директно международно избиране, индивидуално контролиран климатик / отопление (без заплащане), частен сейф (безплатно), мини хладилник (безплатно), балкон или тераса. Избор за хранене в три различни ресторанта (както за полупансион, така и за ол инклузив) и неограничен достъп до Wi-Fi интернет за гостите в Executive Deluxe Suite и Junior suite със собствен басейн. Джакузи е на разположение в едната баня на Junior suite със собствен басейн апартаментите.

Хранене, ресторанти и барове в Alea Hotel & Suites

Основен ресторант: бюфет с шоу кукинг, разнообразни специални тематични вечери и гръцка вечер, барбекю, обяд на шведска маса, грил.
Плажна таверна (отворена 6 дни седмично): гръцка кухня с голям избор от предястия, основни ястия, рибни ястия, скара и десерти.
А-ла-карт ресторант (отворен 6 дни в седмично): Насладете се на "Haute Cuisine" с невероятна гледка към Егейско море.
Основен Бар (коктейл бар) с тераса (отворен 18:00-01:30);
Плажен Бар (отворен 10:00-18:00 и 21:00-24:00);
Бар на Басейна (отворен 11:00-19:00).
Aeolos Бар (в основната сграда) отворен всеки ден от 18:00 до 01:00 часа

Почивка и забавления в Alea Hotel & Suites

Свободно време и Спорт:
- Два външни басейна (единият с джакузи зона);
- Шезлонги и чадъри, край басейна (безплатно);
- Шезлонги и чадъри на плажа (безплатно);
- Плажни кърпи (безплатно, срещу депозит);
- Закрит отопляем басейн (Май и Октомври) с отделен басейн с джакузи (срещу допълнително заплащане);
- Напълно оборудван фитнес център (безплатно);
- Спа център със сауна, турска баня, антистрес и релаксиращи процедури, масажи, масаж с вулканични камъни, салон за красота: маникюр, педикюр, кола маска, ароматерапия, шоколадова терапия и много други (с доплащане);
- Тенис на маса;
- Плажен волейбол;
- Плажен футбол;
- Стрелба с лък;
- Игрална зала;
- Аеробика и аква-аеробика (безплатно);
- Водни спортове на плажа - кану, водни колела, джет-ски, водни ски, банан, наем на лодки, круизи и много други (с доплащане).

Намаление от дата 07.07.2020

Цените в таблицата по-долу са ориентировъчни: не включват всички възможни варианти за настаняване по брой хора и в някои случаи са валидни до изчерпване на определено количество помещения по дати. Възможно е някои намаления за ранно записване или last minute отстъпки да не са отразени. За най-точна цена и проверка на наличност, моля използвайте формата за търсене по дати и брой хора или формата за резервация - работят и ще ви калкулират актуална цена!

Всички цени са за стая/апартамент на ден, с включено описаното във всяка таблица хранене.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Двойна стая супериор
Закуска и вечеря
07.07.
2020 - 16.07.
2020
17.07.
2020 - 27.08.
2020
28.08.
2020 - 18.09.
2020
19.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 288лв 344лв 288лв 151лв 151лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
288лв 344лв 288лв 151лв 151лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
288лв 344лв 288лв 151лв 151лв
3 възрастни 389лв 466лв 389лв 202лв 202лв
Двойна стая супериор
All inclusive
07.07.
2020 - 16.07.
2020
17.07.
2020 - 27.08.
2020
28.08.
2020 - 18.09.
2020
19.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 364лв 421лв 364лв 227лв 227лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
387лв 445лв 387лв 250лв 250лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
364лв 421лв 364лв 227лв 227лв
3 възрастни 504лв 580лв 504лв 317лв 317лв
Джуниър сюит
Закуска и вечеря
07.07.
2020 - 16.07.
2020
17.07.
2020 - 27.08.
2020
28.08.
2020 - 18.09.
2020
19.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 421лв 490лв 421лв 229лв 229лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
421лв 490лв 421лв 229лв 229лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
421лв 490лв 421лв 229лв 229лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
421лв 490лв 421лв 229лв 229лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
526лв 612лв 526лв 288лв 288лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
421лв 490лв 421лв 229лв 229лв
3 възрастни 441лв 533лв 441лв 243лв 243лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
441лв 533лв 441лв 243лв 243лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
441лв 533лв 441лв 243лв 243лв
Джуниър сюит
All inclusive
07.07.
2020 - 16.07.
2020
17.07.
2020 - 27.08.
2020
28.08.
2020 - 18.09.
2020
19.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 497лв 567лв 497лв 306лв 306лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
522лв 589лв 522лв 331лв 331лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
497лв 567лв 497лв 306лв 306лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
522лв 589лв 522лв 331лв 331лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
650лв 735лв 650лв 409лв 409лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
497лв 567лв 497лв 306лв 306лв
3 възрастни 556лв 648лв 556лв 358лв 358лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
578лв 670лв 578лв 382лв 382лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
556лв 648лв 556лв 358лв 358лв
Suite luxury
Закуска и вечеря
07.07.
2020 - 16.07.
2020
17.07.
2020 - 27.08.
2020
28.08.
2020 - 18.09.
2020
19.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 479лв 583лв 479лв 286лв 286лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
479лв 583лв 479лв 286лв 286лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
479лв 583лв 479лв 286лв 286лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
479лв 583лв 479лв 286лв 286лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
598лв 726лв 598лв 358лв 358лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
598лв 726лв 598лв 358лв 358лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
479лв 583лв 479лв 286лв 286лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
479лв 583лв 479лв 286лв 286лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
717лв 873лв 717лв 427лв 427лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
479лв 583лв 479лв 286лв 286лв
3 възрастни 646лв 785лв 646лв 385лв 385лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
646лв 785лв 646лв 385лв 385лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
646лв 785лв 646лв 385лв 385лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
646лв 785лв 646лв 385лв 385лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
765лв 931лв 765лв 457лв 457лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
646лв 785лв 646лв 385лв 385лв
4 възрастни 814лв 990лв 814лв 486лв 486лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
814лв 990лв 814лв 486лв 486лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
814лв 990лв 814лв 486лв 486лв
Suite luxury
All inclusive
07.07.
2020 - 16.07.
2020
17.07.
2020 - 27.08.
2020
28.08.
2020 - 18.09.
2020
19.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 556лв 659лв 556лв 362лв 362лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
578лв 681лв 578лв 385лв 385лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
556лв 659лв 556лв 362лв 362лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
578лв 681лв 578лв 385лв 385лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
722лв 850лв 722лв 479лв 479лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
722лв 850лв 722лв 479лв 479лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
556лв 659лв 556лв 362лв 362лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
578лв 681лв 578лв 385лв 385лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
864лв 1019лв 864лв 574лв 574лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
556лв 659лв 556лв 362лв 362лв
3 възрастни 760лв 900лв 760лв 499лв 499лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
785лв 924лв 785лв 524лв 524лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
760лв 900лв 760лв 499лв 499лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
785лв 924лв 785лв 524лв 524лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
927лв 1091лв 927лв 619лв 619лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
760лв 900лв 760лв 499лв 499лв
4 възрастни 967лв 1143лв 967лв 639лв 639лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
967лв 1143лв 967лв 639лв 639лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
990лв 1165лв 990лв 661лв 661лв
Апартамент делукс
Закуска и вечеря
07.07.
2020 - 16.07.
2020
17.07.
2020 - 27.08.
2020
28.08.
2020 - 18.09.
2020
19.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 497лв 598лв 497лв 292лв 292лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
497лв 598лв 497лв 292лв 292лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
497лв 598лв 497лв 292лв 292лв
Апартамент делукс
All inclusive
07.07.
2020 - 16.07.
2020
17.07.
2020 - 27.08.
2020
28.08.
2020 - 18.09.
2020
19.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 574лв 675лв 574лв 369лв 369лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
598лв 697лв 598лв 391лв 391лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
574лв 675лв 574лв 369лв 369лв

Редовна цена

Двойна стая супериор
Закуска и вечеря
12.06.
2020 - 16.07.
2020
17.07.
2020 - 27.08.
2020
28.08.
2020 - 18.09.
2020
19.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 337лв 405лв 337лв 175лв 175лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
337лв 405лв 337лв 175лв 175лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
337лв 405лв 337лв 175лв 175лв
3 възрастни 457лв 547лв 457лв 238лв 238лв
Двойна стая супериор
All inclusive
12.06.
2020 - 16.07.
2020
17.07.
2020 - 27.08.
2020
28.08.
2020 - 18.09.
2020
19.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 427лв 495лв 427лв 265лв 265лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
454лв 522лв 454лв 292лв 292лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
427лв 495лв 427лв 265лв 265лв
3 възрастни 592лв 681лв 592лв 373лв 373лв
Джуниър сюит
Закуска и вечеря
12.06.
2020 - 16.07.
2020
17.07.
2020 - 27.08.
2020
28.08.
2020 - 18.09.
2020
19.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 495лв 576лв 495лв 270лв 270лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
495лв 576лв 495лв 270лв 270лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
495лв 576лв 495лв 270лв 270лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
495лв 576лв 495лв 270лв 270лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
619лв 720лв 619лв 337лв 337лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
495лв 576лв 495лв 270лв 270лв
3 възрастни 517лв 628лв 517лв 286лв 286лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
517лв 628лв 517лв 286лв 286лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
517лв 628лв 517лв 286лв 286лв
Джуниър сюит
All inclusive
12.06.
2020 - 16.07.
2020
17.07.
2020 - 27.08.
2020
28.08.
2020 - 18.09.
2020
19.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 585лв 666лв 585лв 360лв 360лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
612лв 693лв 612лв 387лв 387лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
585лв 666лв 585лв 360лв 360лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
612лв 693лв 612лв 387лв 387лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
762лв 864лв 762лв 481лв 481лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
585лв 666лв 585лв 360лв 360лв
3 възрастни 652лв 762лв 652лв 421лв 421лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
679лв 789лв 679лв 448лв 448лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
652лв 762лв 652лв 421лв 421лв
Suite luxury
Закуска и вечеря
12.06.
2020 - 16.07.
2020
17.07.
2020 - 27.08.
2020
28.08.
2020 - 18.09.
2020
19.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 562лв 684лв 562лв 335лв 335лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
562лв 684лв 562лв 335лв 335лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
562лв 684лв 562лв 335лв 335лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
562лв 684лв 562лв 335лв 335лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
704лв 855лв 704лв 421лв 421лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
704лв 855лв 704лв 421лв 421лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
562лв 684лв 562лв 335лв 335лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
562лв 684лв 562лв 335лв 335лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
843лв 1026лв 843лв 504лв 504лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
562лв 684лв 562лв 335лв 335лв
3 възрастни 760лв 924лв 760лв 454лв 454лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
760лв 924лв 760лв 454лв 454лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
760лв 924лв 760лв 454лв 454лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
760лв 924лв 760лв 454лв 454лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
900лв 1095лв 900лв 538лв 538лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
760лв 924лв 760лв 454лв 454лв
4 възрастни 956лв 1163лв 956лв 571лв 571лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
956лв 1163лв 956лв 571лв 571лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
956лв 1163лв 956лв 571лв 571лв
Suite luxury
All inclusive
12.06.
2020 - 16.07.
2020
17.07.
2020 - 27.08.
2020
28.08.
2020 - 18.09.
2020
19.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 652лв 774лв 652лв 425лв 425лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
679лв 801лв 679лв 452лв 452лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
652лв 774лв 652лв 425лв 425лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
679лв 801лв 679лв 452лв 452лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
848лв 999лв 848лв 565лв 565лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
848лв 999лв 848лв 565лв 565лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
652лв 774лв 652лв 425лв 425лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
679лв 801лв 679лв 452лв 452лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1014лв 1197лв 1014лв 675лв 675лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
652лв 774лв 652лв 425лв 425лв
3 възрастни 895лв 1059лв 895лв 589лв 589лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
922лв 1086лв 922лв 616лв 616лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
895лв 1059лв 895лв 589лв 589лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
922лв 1086лв 922лв 616лв 616лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1089лв 1284лв 1089лв 726лв 726лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
895лв 1059лв 895лв 589лв 589лв
4 възрастни 1136лв 1343лв 1136лв 751лв 751лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1136лв 1343лв 1136лв 751лв 751лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1163лв 1370лв 1163лв 778лв 778лв
Апартамент делукс
Закуска и вечеря
12.06.
2020 - 16.07.
2020
17.07.
2020 - 27.08.
2020
28.08.
2020 - 18.09.
2020
19.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 585лв 702лв 585лв 342лв 342лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
585лв 702лв 585лв 342лв 342лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
585лв 702лв 585лв 342лв 342лв
Апартамент делукс
All inclusive
12.06.
2020 - 16.07.
2020
17.07.
2020 - 27.08.
2020
28.08.
2020 - 18.09.
2020
19.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 675лв 792лв 675лв 432лв 432лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
702лв 819лв 702лв 459лв 459лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
675лв 792лв 675лв 432лв 432лв

Редовна цена

Двойна стая супериор
Закуска и вечеря
12.06.
2020 - 16.07.
2020
17.07.
2020 - 27.08.
2020
28.08.
2020 - 18.09.
2020
19.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 351лв 423лв 351лв 184лв 184лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
351лв 423лв 351лв 184лв 184лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
351лв 423лв 351лв 184лв 184лв
3 възрастни 475лв 569лв 475лв 247лв 247лв
Двойна стая супериор
All inclusive
12.06.
2020 - 16.07.
2020
17.07.
2020 - 27.08.
2020
28.08.
2020 - 18.09.
2020
19.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 445лв 515лв 445лв 277лв 277лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
475лв 544лв 475лв 306лв 306лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
445лв 515лв 445лв 277лв 277лв
3 възрастни 614лв 711лв 614лв 387лв 387лв
Джуниър сюит
Закуска и вечеря
12.06.
2020 - 16.07.
2020
17.07.
2020 - 27.08.
2020
28.08.
2020 - 18.09.
2020
19.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 515лв 601лв 515лв 281лв 281лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
515лв 601лв 515лв 281лв 281лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
515лв 601лв 515лв 281лв 281лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
515лв 601лв 515лв 281лв 281лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
643лв 749лв 643лв 351лв 351лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
515лв 601лв 515лв 281лв 281лв
3 възрастни 538лв 652лв 538лв 297лв 297лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
538лв 652лв 538лв 297лв 297лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
538лв 652лв 538лв 297лв 297лв
Джуниър сюит
All inclusive
12.06.
2020 - 16.07.
2020
17.07.
2020 - 27.08.
2020
28.08.
2020 - 18.09.
2020
19.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 610лв 693лв 610лв 376лв 376лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
637лв 722лв 637лв 403лв 403лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
610лв 693лв 610лв 376лв 376лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
637лв 722лв 637лв 403лв 403лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
794лв 900лв 794лв 502лв 502лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
610лв 693лв 610лв 376лв 376лв
3 възрастни 679лв 792лв 679лв 439лв 439лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
706лв 821лв 706лв 466лв 466лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
679лв 792лв 679лв 439лв 439лв
Suite luxury
Закуска и вечеря
12.06.
2020 - 16.07.
2020
17.07.
2020 - 27.08.
2020
28.08.
2020 - 18.09.
2020
19.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 585лв 713лв 585лв 349лв 349лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
585лв 713лв 585лв 349лв 349лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
585лв 713лв 585лв 349лв 349лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
585лв 713лв 585лв 349лв 349лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
731лв 891лв 731лв 436лв 436лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
731лв 891лв 731лв 436лв 436лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
585лв 713лв 585лв 349лв 349лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
585лв 713лв 585лв 349лв 349лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
877лв 1068лв 877лв 524лв 524лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
585лв 713лв 585лв 349лв 349лв
3 възрастни 789лв 960лв 789лв 472лв 472лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
789лв 960лв 789лв 472лв 472лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
789лв 960лв 789лв 472лв 472лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
789лв 960лв 789лв 472лв 472лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
936лв 1138лв 936лв 558лв 558лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
789лв 960лв 789лв 472лв 472лв
4 възрастни 994лв 1210лв 994лв 594лв 594лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
994лв 1210лв 994лв 594лв 594лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
994лв 1210лв 994лв 594лв 594лв
Suite luxury
All inclusive
12.06.
2020 - 16.07.
2020
17.07.
2020 - 27.08.
2020
28.08.
2020 - 18.09.
2020
19.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 679лв 805лв 679лв 443лв 443лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
708лв 834лв 708лв 472лв 472лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
679лв 805лв 679лв 443лв 443лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
708лв 834лв 708лв 472лв 472лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
882лв 1039лв 882лв 587лв 587лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
882лв 1039лв 882лв 587лв 587лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
679лв 805лв 679лв 443лв 443лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
708лв 834лв 708лв 472лв 472лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
1057лв 1246лв 1057лв 702лв 702лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
679лв 805лв 679лв 443лв 443лв
3 възрастни 931лв 1102лв 931лв 612лв 612лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
958лв 1129лв 958лв 641лв 641лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
931лв 1102лв 931лв 612лв 612лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
958лв 1129лв 958лв 641лв 641лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
1134лв 1336лв 1134лв 756лв 756лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
931лв 1102лв 931лв 612лв 612лв
4 възрастни 1183лв 1397лв 1183лв 780лв 780лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
1183лв 1397лв 1183лв 780лв 780лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
1210лв 1426лв 1210лв 810лв 810лв
Апартамент делукс
Закуска и вечеря
12.06.
2020 - 16.07.
2020
17.07.
2020 - 27.08.
2020
28.08.
2020 - 18.09.
2020
19.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 610лв 731лв 610лв 358лв 358лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
610лв 731лв 610лв 358лв 358лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
610лв 731лв 610лв 358лв 358лв
Апартамент делукс
All inclusive
12.06.
2020 - 16.07.
2020
17.07.
2020 - 27.08.
2020
28.08.
2020 - 18.09.
2020
19.09.
2020 - 30.09.
2020
01.10.
2020 - 15.10.
2020
2 възрастни 702лв 825лв 702лв 450лв 450лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
731лв 852лв 731лв 479лв 479лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
702лв 825лв 702лв 450лв 450лв
Тагове

Alea Hotel & Suites, Alea Hotel & Suites гърция, Alea Hotel & Suites тасос, Alea Hotel & Suites скала принос, Alea Hotel & Suites цени, Alea Hotel & Suites мнения, Alea Hotel & Suites цени 2020, Alea Hotel & Suites лято 2020, Alea Hotel & Suites ранни записвания, Alea Hotel, Alea Hotel thassos, Alea Hotel tasos, Alea Hotel skala prinos, Alea Hotel greece, Alea Hotel гърция, Alea Hotel тасос, Alea Hotel скала принос, Alea Hotel 2020, Alea Hotel цени, Alea Hotel мнения, Alea Hotel цени 2020, Alea Hotel лято 2020, Alea Hotel ранни записвания, Alea Hotel last minute, Alea, Alea thassos, Alea tasos, Alea skala prinos, Alea greece, Alea гърция, Alea тасос, Alea скала принос, Alea 2020, Alea цени, Alea мнения, Alea цени 2020, Alea лято 2020, Alea ранни записвания, Alea last minute, алеа, алеа гърция, алеа тасос, алеа скала принос, алеа цени, алеа мнения, алеа цени 2020, алеа лято 2020, алеа ранни записвания, хотел алеа, хотел алеа гърция, хотел алеа тасос, хотел алеа скала принос, хотел алеа цени, хотел алеа мнения, хотел алеа цени 2020, хотел алеа лято 2020, хотел алеа ранни записвания, алея, алея гърция, алея тасос, алея скала принос, алея цени, алея мнения, алея цени 2020, алея лято 2020, алея ранни записвания, хотел алея, хотел алея гърция, хотел алея тасос, хотел алея скала принос, хотел алея цени, хотел алея мнения, хотел алея цени 2020, хотел алея лято 2020, хотел алея ранни записвания