bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0884 241 988, 0879 32 36 22
партньор на Alea Hotel & Suites

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Alea Hotel & Suites - Остров Тасос, Скала Принос

Празници - Намаления и промоции

322лв
21-23 Сеп
на човек

22 септември 2024
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
403лв
21-23 Сеп
на човек

22 септември 2024
All inclusive

27 резервации наскоро
1551лв
1-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1834лв
1-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
All inclusive

23 резервации наскоро
524лв
6-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
All inclusive

26 резервации наскоро
443лв
6-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
4570лв
1-8 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 септември 2024
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
5498лв
1-8 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 септември 2024
All inclusive

18 резервации наскоро

Alea Hotel & Suites е луксозен хотел с модерен и елегантен стил. Той е разположен до самия пясъчен плаж на площ от 35 000 m² и предлага релаксираща обстановка. Гостите откриват висок стандарт на обслужване в съчетание с приятелска и приятна атмосфера, което го прави идеален избор за една незабравима ваканция.

Местоположение на Alea Hotel & Suites, Остров Тасос

Alea Hotel & Suites се намира само на 1 км от пристанището на Скала Принос. Скала Принос е второто по големина пристанище на острова след пристанището на столицата Лименас, което свързва Тасос с Кавала.
Вляво от пристанището посетителите ще открият една от малкото останали ''корабостроителници'' в Гърция, която е напълно функционална. Малки и големи кораби, ежедневно получават поправка от опитните ръце на корабостроителите, за да могат да се върнат безопасно и сигурно в прегръдките на морските вълни. Продължавайки в ляво от пристанището по пешеходната пътека се достига до малка вечнозелена горичка, която сякаш е изникнала от морето. Горичката е със специално проектирани съоръжения - барбекю, детски кът и плаж награден със "Син флаг" от 2004 година. Плажът е с фин пясък, а в морето няма стръмни и големи дълбини, което го прави идеален за малки деца. На това място можете да се насладите на един от най-красивите залези на острова.
Остров Тасос е известен с красивите си плажове, гостоприемството, вкусното вино и чистия пчелен мед. Назад във времето о.Тасос е бил известен със златните мини и добива на мрамор. Гигантските мраморни фабрики, износители в цял свят ще ви удивят. И в наши дни можете да видите много археологически открития, които ще направят пътуването ви специално.
Благодарение на уникалната си природа, Тасос е известен още като "Изумруда на Егейско море". Традиционни планински села, останки от праисторически селища, реликти на древни и класически епохи, раннохристиянски базилики, стари църкви, храмове и десетки малки светилища правят Тасос една от най-важните туристически дестинации в Гърция.

разстояние до плажа: 160m
разстояние до центъра: 800м

Адрес: Скала Принос , Гърция

Удобства в Alea Hotel & Suites

Alea Hotel & Suites разполага с професионален многоезичен екип от аниматори за дневни занимания (аеробика, аква-аеробика, плажен волейбол, плажен футбол, водна топка, стрелба с лък, тенис на маса, популярни игри, дартс и т.н.) - 6 пъти седмично. Вечери с жива музика с фолклорна програма веднъж седмично, парти вечер с DJ и други интерактивни дейности 6 пъти седмично.
Хотелски услуги:
- 24 часа рецепция
- Асансьори
- Доктор на повикване
- Пране и химическо чистене (срещу допълнително заплащане)
- Безплатен паркинг
- Детегледачка при поискване (срещу допълнително заплащане)
- Мини маркет
- Конферентна зала
- Игрална зала
- ТВ кът
- Wi-Fi (с доплащане)
- Бебешко креватче (безплатно)

Стаи и настаняване в Alea Hotel & Suites

Удобствата на всички помещения включват: 2 отделни легла или спалня (при поискване), самостоятелен санитарен възел с вана и / или душ-кабина, LCD телевизор със сателитна телевизия с DVD (безплатно), сешоар, телефон с директно международно избиране, индивидуално контролиран климатик / отопление (без заплащане), частен сейф (безплатно), мини хладилник (безплатно), балкон или тераса. Избор за хранене в три различни ресторанта (както за полупансион, така и за ол инклузив) и неограничен достъп до Wi-Fi интернет за гостите в Executive Deluxe Suite и Junior suite със собствен басейн. Джакузи е на разположение в едната баня на Junior suite със собствен басейн апартаментите.

Хранене, ресторанти и барове в Alea Hotel & Suites

Основен ресторант: бюфет с шоу кукинг, разнообразни специални тематични вечери и гръцка вечер, барбекю, обяд на шведска маса, грил.
Плажна таверна (отворена 6 дни седмично): гръцка кухня с голям избор от предястия, основни ястия, рибни ястия, скара и десерти.
А-ла-карт ресторант (отворен 6 дни в седмично): Насладете се на "Haute Cuisine" с невероятна гледка към Егейско море.
Основен Бар (коктейл бар) с тераса (отворен 18:00-01:30);
Плажен Бар (отворен 10:00-18:00 и 21:00-24:00);
Бар на Басейна (отворен 11:00-19:00).
Aeolos Бар (в основната сграда) отворен всеки ден от 18:00 до 01:00 часа

Почивка и забавления в Alea Hotel & Suites

Свободно време и Спорт:
- Два външни басейна (единият с джакузи зона);
- Шезлонги и чадъри, край басейна (безплатно);
- Шезлонги и чадъри на плажа (безплатно);
- Плажни кърпи (безплатно, срещу депозит);
- Закрит отопляем басейн (Май и Октомври) с отделен басейн с джакузи (срещу допълнително заплащане);
- Напълно оборудван фитнес център (безплатно);
- Спа център със сауна, турска баня, антистрес и релаксиращи процедури, масажи, масаж с вулканични камъни, салон за красота: маникюр, педикюр, кола маска, ароматерапия, шоколадова терапия и много други (с доплащане);
- Тенис на маса;
- Плажен волейбол;
- Плажен футбол;
- Стрелба с лък;
- Игрална зала;
- Аеробика и аква-аеробика (безплатно);
- Водни спортове на плажа - кану, водни колела, джет-ски, водни ски, банан, наем на лодки, круизи и много други (с доплащане).

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

929лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
727лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1209лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1411лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1333лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1049лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
744лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
582лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1372лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1736лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1211лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1534лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
888лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1131лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
558лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
436лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1937лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1533лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2823лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2418лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2258лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1935лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1129лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
967лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
725лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
847лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1451лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1694лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2540лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2176лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1693лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1976лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1310лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1108лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1693лв
10-17 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1976лв
10-17 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
3043лв
30.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2527лв
30.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
6605лв
15-20 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
5796лв
15-20 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1330лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1572лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
967лв
19-23 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1129лв
19-23 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
8355лв
31.08-07.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
7222лв
31.08-07.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
5753лв
20-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
6813лв
20-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1411лв
19-24 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1209лв
19-24 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2357лв
25.08-04.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2762лв
25.08-04.09
на човек

10 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
5498лв
5223лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-5%
4570лв
4342лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
2159лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1795лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
967лв
17-21 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1129лв
17-21 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
6413лв
26.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
5407лв
26.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1411лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1209лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
979лв
17-20 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1161лв
17-20 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
387лв
20-21 Юли
на човек

1 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
326лв
20-21 Юли
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1632лв
1551лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
1936лв
1839лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-5%
1451лв
3-9 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1694лв
3-9 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1694лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1451лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
967лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1129лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1834лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1551лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1935лв
17-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2258лв
17-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2879лв
18-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2418лв
18-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1976лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2303лв
22-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1935лв
22-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1693лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1693лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1976лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
4522лв
29.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3835лв
29.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1209лв
30.07-04.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1411лв
30.07-04.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1976лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1693лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4256лв
3-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
5082лв
3-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
5276лв
4-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
4475лв
4-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
967лв
14-18 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1129лв
14-18 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1209лв
18-23 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1411лв
18-23 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
6199лв
28.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
5193лв
28.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2083лв
29.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2497лв
29.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2141лв
5-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1773лв
5-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1210лв
20-26 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
967лв
20-26 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4475лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
5276лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1209лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1411лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
5069лв
27.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
4315лв
27.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
967лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1129лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1694лв
2-8 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1209лв
2-7 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1451лв
2-8 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1411лв
2-7 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2902лв
3-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3454лв
3-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2285лв
4-11 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2710лв
4-11 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1129лв
6-10 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
967лв
6-10 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
967лв
8-12 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1129лв
8-12 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1976лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1693лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1209лв
11-16 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1306лв
11-15 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1976лв
11-18 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1548лв
11-15 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1411лв
11-16 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1693лв
11-18 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1306лв
12-16 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1209лв
12-17 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1548лв
12-16 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1411лв
12-17 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
6605лв
19-24 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
5796лв
19-24 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1976лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1693лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1129лв
26-30 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
967лв
26-30 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1108лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1310лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
5915лв
5-12 Сеп
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
4909лв
5-12 Сеп
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
5915лв
7-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
4909лв
7-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2879лв
17-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
6287лв
17.07-12.08
на човек

26 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1693лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2418лв
17-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
7339лв
17.07-12.08
на човек

26 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1976лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
847лв
18-21 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2303лв
18-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1935лв
18-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
725лв
18-21 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1209лв
18-23 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1411лв
18-23 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
772лв
20-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1976лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1693лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
916лв
20-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
4522лв
21-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
3835лв
21-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3192лв
3032лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-5%
2344лв
22-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1694лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
3196лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3812лв
3621лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-5%
1451лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3768лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2757лв
22-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
725лв
24-27 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
847лв
24-27 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2303лв
24-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1935лв
24-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
9273лв
24.07-01.08
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
10657лв
24.07-01.08
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
6605лв
25-30 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
5796лв
25-30 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1209лв
26-31 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1411лв
26-31 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2898лв
26-31 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3302лв
26-31 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1451лв
27.07-02.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
9044лв
8592лв
27.07-08.08
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-5%
1694лв
27.07-02.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
5284лв
27-31 Юли
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
4315лв
27.07-02.08
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
7671лв
7287лв
27.07-08.08
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-5%
5043лв
27.07-02.08
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
4637лв
27-31 Юли
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1739лв
28-31 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1981лв
28-31 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1451лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1694лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1306лв
31.07-04.08
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1548лв
31.07-04.08
на човек

4 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
4447лв
3-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1209лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
5913лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1411лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
5034лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3724лв
3-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1209лв
4-9 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1411лв
4-9 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
4570лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
5420лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
847лв
5-8 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1209лв
5-10 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1411лв
5-10 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
9161лв
5-15 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
725лв
5-8 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
7724лв
5-15 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3768лв
6-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
3196лв
6-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
7537лв
8-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
6392лв
8-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1694лв
10-16 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1451лв
10-16 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
3917лв
11-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
847лв
11-14 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1129лв
11-15 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
4645лв
11-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
967лв
11-15 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
725лв
11-14 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
5284лв
14-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
4637лв
14-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
4637лв
14-18 Авг
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3097лв
14-18 Авг
1 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2612лв
14-18 Авг
1 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
5284лв
14-18 Авг
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
5962лв
15-22 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
5034лв
15-22 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1935лв
15-23 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2258лв
15-23 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1411лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1209лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2323лв
16-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1959лв
16-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2258лв
19-27 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1935лв
19-27 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4634лв
25-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
5497лв
25-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2241лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1877лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3502лв
3326лв
30.08-06.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
4224лв
4013лв
30.08-06.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
-5%
1330лв
31.08-05.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
2408лв
31.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1995лв
31.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1128лв
31.08-05.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1496лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
524лв
1-3 Сеп
на човек

2 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1799лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
6063лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
7034лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
443лв
1-3 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
5223лв
4962лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
6283лв
5969лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-5%
886лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1048лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
3413лв
5-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3506лв
5-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3385лв
5-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
4135лв
5-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
4030лв
5-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
4225лв
5-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1108лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2612лв
9-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1310лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
3114лв
9-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1632лв
15-21 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1996лв
15-21 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1189лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
987лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1008лв
20-25 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
806лв
20-25 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1065лв
23-30 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1348лв
23-30 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1963лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2570лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2667лв
8-15 Окт
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
3547лв
8-15 Окт
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
1209лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1959лв
17-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2323лв
17-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1411лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3015лв
18-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1129лв
18-22 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1758лв
18-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2068лв
18-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3862лв
18-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4581лв
18-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
653лв
18-20 Юли
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
967лв
18-22 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
774лв
18-20 Юли
на човек

2 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2557лв
18-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2418лв
19-29 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2823лв
19-29 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
5082лв
20-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
3862лв
20-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
5069лв
20-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
4256лв
20-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2323лв
20-26 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
4315лв
20-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2418лв
20-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4315лв
20-26 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4581лв
20-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
5420лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
4570лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1959лв
20-26 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
5110лв
20-26 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
4645лв
20-26 Юли
3 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2879лв
20-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
3917лв
20-26 Юли
3 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
6109лв
20-25 Юли
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
6793лв
20-25 Юли
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
4447лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1209лв
21-26 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3724лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3812лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1411лв
21-26 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
5034лв
21-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4057лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
5913лв
21-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
4623лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3192лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3871лв
22-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
5497лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
4634лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3265лв
22-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2748лв
23-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
3596лв
23-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4224лв
23-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2317лв
23-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3869лв
24.07-01.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
4606лв
24.07-01.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
4447лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1935лв
24.07-01.08
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3724лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2258лв
24.07-01.08
на човек

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
847лв
25-28 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1935лв
25.07-02.08
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1411лв
25-30 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2540лв
25.07-03.08
на човек

9 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
2258лв
25.07-02.08
на човек

8 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
4634лв
25-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1451лв
25-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
5497лв
25-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1727лв
25-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2176лв
25.07-03.08
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1209лв
25-30 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
725лв
25-28 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4570лв
26.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
5420лв
26.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
10568лв
27.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
4057лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2930лв
27.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3446лв
27.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
4623лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
4475лв
27.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
5276лв
27.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
9273лв
27.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2344лв
28.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1693лв
28.07-04.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
6605лв
28.07-02.08
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2068лв
28-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2757лв
28.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1758лв
28-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1976лв
28.07-04.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
5796лв
28.07-02.08
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4581лв
29.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
3862лв
29.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1959лв
29.07-01.08
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2902лв
29.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2258лв
2145лв
29.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-5%
3454лв
29.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2879лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2323лв
29.07-01.08
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2898лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3302лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1935лв
1838лв
29.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-5%
2418лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3387лв
3218лв
30.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-5%
2902лв
2757лв
30.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-5%
1129лв
31.07-04.08
на човек

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
5407лв
31.07-07.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
967лв
31.07-04.08
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
6413лв
31.07-07.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2540лв
1-10 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
2176лв
1-10 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
4634лв
4403лв
1-7 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
5420лв
1-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
5497лв
5222лв
1-7 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-5%
4570лв
1-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3862лв
2-7 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
4836лв
2-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
5757лв
2-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
4581лв
2-7 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
9273лв
8810лв
3-11 Авг
4 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-5%
10568лв
10039лв
3-11 Авг
4 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-5%
1693лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
4258лв
3-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3596лв
3-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1976лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3862лв
4-9 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3871лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
4581лв
4-9 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
3265лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3477лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
6955лв
5-11 Авг
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3963лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1548лв
5-9 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1935лв
5-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1306лв
5-9 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2258лв
5-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
967лв
5-9 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3812лв
5-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
7926лв
5-11 Авг
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1976лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1129лв
5-9 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2418лв
5-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3192лв
5-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1693лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2823лв
5-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
3871лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
3265лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1209лв
7-12 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2660лв
7-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3596лв
7-12 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
3407лв
7-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
3176лв
7-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1411лв
7-12 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
4202лв
7-12 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
2876лв
7-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1411лв
8-13 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1976лв
8-15 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
6783лв
8-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2128лв
8-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1693лв
8-15 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2660лв
8-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1209лв
8-13 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
5753лв
8-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
3176лв
8-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2541лв
8-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1727лв
10-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
725лв
10-13 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1451лв
10-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
847лв
10-13 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
9334лв
11.08-14.09
на човек

34 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
3768лв
11-16 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
7959лв
11.08-14.09
на човек

34 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3196лв
11-16 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1694лв
12-18 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1451лв
12-18 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2128лв
13-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2541лв
13-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2823лв
14-24 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2823лв
14-24 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
847лв
14-17 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
725лв
14-17 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2418лв
14-24 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2418лв
14-24 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2876лв
15-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2660лв
15-26 Авг
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3105лв
15-26 Авг
на човек

11 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
3379лв
15-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1411лв
16-21 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
3097лв
16-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1209лв
16-21 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
5796лв
16-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2612лв
16-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3385лв
16-23 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
6605лв
16-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
3952лв
16-23 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1598лв
17-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3724лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
4447лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
565лв
17-19 Авг
на човек

2 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2757лв
17-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2344лв
17-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
484лв
17-19 Авг
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1874лв
17-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
3862лв
18-23 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
4581лв
18-23 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
4836лв
18-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3265лв
18-23 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3871лв
18-23 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
5645лв
18-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
3196лв
19-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3835лв
19-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
4102лв
19-26 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2418лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
4522лв
19-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
4825лв
19-26 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
3454лв
19-25 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2879лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
3768лв
19-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1451лв
1378лв
19-25 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
2902лв
19-25 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1694лв
1609лв
19-25 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-5%
725лв
20-23 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2879лв
2735лв
20-25 Авг
1 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-5%
1693лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4581лв
4351лв
20-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-5%
3385лв
20-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
4030лв
20-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1976лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
2418лв
2297лв
20-25 Авг
1 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
847лв
20-23 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
3862лв
3669лв
20-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
576лв
21-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
484лв
21-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3192лв
21-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3812лв
21-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
242лв
22-23 Авг
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
282лв
22-23 Авг
на човек

1 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
4634лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4373лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
5497лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1959лв
1861лв
24-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
2323лв
2207лв
24-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-5%
3729лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2660лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4581лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
3812лв
25-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1976лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
3192лв
25-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1693лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3862лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3176лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2879лв
26-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
4231лв
26.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2418лв
26-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4959лв
26.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
6793лв
26-31 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
6109лв
26-31 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3347лв
27.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1431лв
27.08-02.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2131лв
27-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1673лв
27.08-02.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2499лв
27-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2861лв
27.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
5752лв
30.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
484лв
30.08-01.09
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
6902лв
30.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
565лв
30.08-01.09
на човек

2 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2121лв
2015лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
4243лв
31.08-07.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
4432лв
31.08-09.09
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2700лв
31.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
5361лв
31.08-09.09
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
3005лв
2855лв
31.08-05.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-5%
2256лв
31.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2601лв
2471лв
31.08-05.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
3945лв
3747лв
31.08-08.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-5%
4771лв
4532лв
31.08-08.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-5%
2661лв
31.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2546лв
2419лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-5%
3185лв
31.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
5092лв
31.08-07.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1048лв
1-5 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3545лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
3474лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
886лв
1-5 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2216лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
36913лв
01.09-05.10
2 възрастни, 2 деца

34 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2925лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2620лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
31412лв
01.09-05.10
2 възрастни, 2 деца

34 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2902лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1773лв
1684лв
2-6 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
5757лв
2-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2096лв
1991лв
2-6 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-5%
4836лв
2-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1834лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1572лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1330лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1551лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2805лв
2665лв
3-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
3380лв
3211лв
3-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-5%
3114лв
4-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
3545лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2336лв
4-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2612лв
4-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1959лв
4-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2925лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
5558лв
5-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1108лв
1053лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-5%
1551лв
5-12 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1310лв
1245лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-5%
1834лв
5-12 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
4643лв
5-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2438лв
6-11 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2954лв
6-11 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1108лв
7-12 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1551лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1572лв
7-13 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1330лв
7-13 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1834лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1310лв
7-12 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
3482лв
8-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1772лв
1684лв
8-11 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-5%
1463лв
1389лв
8-11 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-5%
1551лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2216лв
8-13 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2620лв
8-13 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1108лв
8-13 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1834лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1310лв
8-13 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
4169лв
8-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
886лв
9-13 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1048лв
9-13 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
3862лв
14-21 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
4711лв
14-21 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2417лв
15-21 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2903лв
15-21 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1550лв
16-22 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1914лв
16-22 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1330лв
17-23 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1088лв
17-23 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1473лв
18-23 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1169лв
18-23 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
645лв
20-24 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
806лв
20-24 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1364лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1081лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2743лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2588лв
24-28 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2099лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2013лв
24-28 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3121лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2402лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
6249лв
27.09-07.10
2 възрастни, 3 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
7282лв
27.09-07.10
2 възрастни, 3 деца

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
3547лв
9-16 Окт
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2667лв
9-16 Окт
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
All inclusive са налични срещу доплащане (намаленията за ранно записване не се начисляват върху доплащането за храна).
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Alea Hotel & Suites, Alea Hotel & Suites гърция, Alea Hotel & Suites тасос, Alea Hotel & Suites скала принос, Alea Hotel & Suites цени, Alea Hotel & Suites мнения, Alea Hotel & Suites цени 2024, Alea Hotel & Suites лято 2024, Alea Hotel & Suites ранни записвания, Alea Hotel, Alea Hotel thassos, Alea Hotel tasos, Alea Hotel skala prinos, Alea Hotel greece, Alea Hotel гърция, Alea Hotel тасос, Alea Hotel скала принос, Alea Hotel 2024, Alea Hotel цени, Alea Hotel мнения, Alea Hotel цени 2024, Alea Hotel лято 2024, Alea Hotel ранни записвания, Alea Hotel last minute, Alea, Alea thassos, Alea tasos, Alea skala prinos, Alea greece, Alea гърция, Alea тасос, Alea скала принос, Alea 2024, Alea цени, Alea мнения, Alea цени 2024, Alea лято 2024, Alea ранни записвания, Alea last minute, алеа, алеа гърция, алеа тасос, алеа скала принос, алеа цени, алеа мнения, алеа цени 2024, алеа лято 2024, алеа ранни записвания, хотел алеа, хотел алеа гърция, хотел алеа тасос, хотел алеа скала принос, хотел алеа цени, хотел алеа мнения, хотел алеа цени 2024, хотел алеа лято 2024, хотел алеа ранни записвания, алея, алея гърция, алея тасос, алея скала принос, алея цени, алея мнения, алея цени 2024, алея лято 2024, алея ранни записвания, хотел алея, хотел алея гърция, хотел алея тасос, хотел алея скала принос, хотел алея цени, хотел алея мнения, хотел алея цени 2024, хотел алея лято 2024, хотел алея ранни записвания