bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0885 706 771
партньор на Alea Hotel & Suites

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
Кей Би Си Банк България ЕАД, София, България
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Alea Hotel & Suites - Остров Тасос, Скала Принос

Празници - Намаления и промоции

308лв
262лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
449лв
381лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
589лв
501лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
418лв
355лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
347лв
295лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
277лв
236лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
765лв
650лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
906лв
770лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
624лв
531лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
1339лв
1138лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
1585лв
1347лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1093лв
929лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
601лв
511лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
847лв
720лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1093лв
929лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
510лв
434лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
651лв
553лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
370лв
314лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
624лв
531лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
765лв
650лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
906лв
770лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%

Alea Hotel & Suites е луксозен хотел с модерен и елегантен стил. Той е разположен до самия пясъчен плаж на площ от 35 000 m² и предлага релаксираща обстановка. Гостите откриват висок стандарт на обслужване в съчетание с приятелска и приятна атмосфера, което го прави идеален избор за една незабравима ваканция.

Местоположение на Alea Hotel & Suites, Остров Тасос

Alea Hotel & Suites се намира само на 1 км от пристанището на Скала Принос. Скала Принос е второто по големина пристанище на острова след пристанището на столицата Лименас, което свързва Тасос с Кавала.
Вляво от пристанището посетителите ще открият една от малкото останали ''корабостроителници'' в Гърция, която е напълно функционална. Малки и големи кораби, ежедневно получават поправка от опитните ръце на корабостроителите, за да могат да се върнат безопасно и сигурно в прегръдките на морските вълни. Продължавайки в ляво от пристанището по пешеходната пътека се достига до малка вечнозелена горичка, която сякаш е изникнала от морето. Горичката е със специално проектирани съоръжения - барбекю, детски кът и плаж награден със "Син флаг" от 2004 година. Плажът е с фин пясък, а в морето няма стръмни и големи дълбини, което го прави идеален за малки деца. На това място можете да се насладите на един от най-красивите залези на острова.
Остров Тасос е известен с красивите си плажове, гостоприемството, вкусното вино и чистия пчелен мед. Назад във времето о.Тасос е бил известен със златните мини и добива на мрамор. Гигантските мраморни фабрики, износители в цял свят ще ви удивят. И в наши дни можете да видите много археологически открития, които ще направят пътуването ви специално.
Благодарение на уникалната си природа, Тасос е известен още като "Изумруда на Егейско море". Традиционни планински села, останки от праисторически селища, реликти на древни и класически епохи, раннохристиянски базилики, стари църкви, храмове и десетки малки светилища правят Тасос една от най-важните туристически дестинации в Гърция.

разстояние до центъра: 800м

Удобства в Alea Hotel & Suites

Alea Hotel & Suites разполага с професионален многоезичен екип от аниматори за дневни занимания (аеробика, аква-аеробика, плажен волейбол, плажен футбол, водна топка, стрелба с лък, тенис на маса, популярни игри, дартс и т.н.) - 6 пъти седмично. Вечери с жива музика с фолклорна програма веднъж седмично, парти вечер с DJ и други интерактивни дейности 6 пъти седмично.
Хотелски услуги:
- 24 часа рецепция
- Асансьори
- Доктор на повикване
- Пране и химическо чистене (срещу допълнително заплащане)
- Безплатен паркинг
- Детегледачка при поискване (срещу допълнително заплащане)
- Мини маркет
- Конферентна зала
- Игрална зала
- ТВ кът
- Wi-Fi (с доплащане)
- Бебешко креватче (безплатно)

Стаи и настаняване в Alea Hotel & Suites

Удобствата на всички помещения включват: 2 отделни легла или спалня (при поискване), самостоятелен санитарен възел с вана и / или душ-кабина, LCD телевизор със сателитна телевизия с DVD (безплатно), сешоар, телефон с директно международно избиране, индивидуално контролиран климатик / отопление (без заплащане), частен сейф (безплатно), мини хладилник (безплатно), балкон или тераса. Избор за хранене в три различни ресторанта (както за полупансион, така и за ол инклузив) и неограничен достъп до Wi-Fi интернет за гостите в Executive Deluxe Suite и Junior suite със собствен басейн. Джакузи е на разположение в едната баня на Junior suite със собствен басейн апартаментите.

Хранене, ресторанти и барове в Alea Hotel & Suites

Основен ресторант: бюфет с шоу кукинг, разнообразни специални тематични вечери и гръцка вечер, барбекю, обяд на шведска маса, грил.
Плажна таверна (отворена 6 дни седмично): гръцка кухня с голям избор от предястия, основни ястия, рибни ястия, скара и десерти.
А-ла-карт ресторант (отворен 6 дни в седмично): Насладете се на "Haute Cuisine" с невероятна гледка към Егейско море.
Основен Бар (коктейл бар) с тераса (отворен 18:00-01:30);
Плажен Бар (отворен 10:00-18:00 и 21:00-24:00);
Бар на Басейна (отворен 11:00-19:00).
Aeolos Бар (в основната сграда) отворен всеки ден от 18:00 до 01:00 часа

Почивка и забавления в Alea Hotel & Suites

Свободно време и Спорт:
- Два външни басейна (единият с джакузи зона);
- Шезлонги и чадъри, край басейна (безплатно);
- Шезлонги и чадъри на плажа (безплатно);
- Плажни кърпи (безплатно, срещу депозит);
- Закрит отопляем басейн (Май и Октомври) с отделен басейн с джакузи (срещу допълнително заплащане);
- Напълно оборудван фитнес център (безплатно);
- Спа център със сауна, турска баня, антистрес и релаксиращи процедури, масажи, масаж с вулканични камъни, салон за красота: маникюр, педикюр, кола маска, ароматерапия, шоколадова терапия и много други (с доплащане);
- Тенис на маса;
- Плажен волейбол;
- Плажен футбол;
- Стрелба с лък;
- Игрална зала;
- Аеробика и аква-аеробика (безплатно);
- Водни спортове на плажа - кану, водни колела, джет-ски, водни ски, банан, наем на лодки, круизи и много други (с доплащане).

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1286лв
1093лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1532лв
1302лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1040лв
884лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
868лв
738лв
12-17 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1044лв
888лв
12-17 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
693лв
589лв
12-17 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
4752лв
4039лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
6439лв
5473лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
5595лв
4756лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
2703лв
2297лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1780лв
1513лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
2242лв
1906лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1031лв
877лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
785лв
667лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
1277лв
1086лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1286лв
1093лв
30.07-04.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

10 резервации наскоро
-15%
1110лв
944лв
30.07-04.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
934лв
794лв
30.07-04.08
на човек

5 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
1375лв
1168лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
1656лв
1408лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
1937лв
1647лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

0 резервации наскоро
-15%
2089лв
1775лв
17-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
1385лв
1178лв
17-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
1737лв
1476лв
17-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1517лв
1289лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
2255лв
1917лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
1886лв
1603лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
4228лв
3593лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

0 резервации наскоро
-15%
5120лв
4352лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
6012лв
5110лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
715лв
607лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
890лв
757лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
539лв
458лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
890лв
757лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
715лв
607лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
539лв
458лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
956лв
813лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
781лв
664лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
1132лв
962лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1800лв
1530лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
1308лв
1112лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
1554лв
1321лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
539лв
458лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
715лв
607лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
890лв
757лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
862лв
733лв
1-5 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
1143лв
972лв
1-5 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
1425лв
1211лв
1-5 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
1042лв
886лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1253лв
1065лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
831лв
707лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
1075лв
914лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
1321лв
1123лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1567лв
1332лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
3689лв
3136лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
4427лв
3763лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
2951лв
2508лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
2731лв
2321лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
3218лв
2735лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
2243лв
1906лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-15%
7185лв
6107лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
6153лв
5230лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
5119лв
4351лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
5029лв
4275лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
4307лв
3661лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
3584лв
3046лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
2681лв
2279лв
1-7 Сеп
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1132лв
962лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
956лв
813лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
3774лв
3208лв
1-8 Сеп
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
2127лв
1808лв
1-7 Сеп
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-15%
2482лв
2109лв
1-8 Сеп
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-15%
3234лв
2749лв
1-7 Сеп
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
781лв
664лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

0 резервации наскоро
-15%
3128лв
2658лв
1-8 Сеп
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
712лв
606лв
31.05-04.06
на човек

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
431лв
366лв
31.05-04.06
на човек

4 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
572лв
486лв
31.05-04.06
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2434лв
2069лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
3005лв
2554лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1863лв
1583лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
2044лв
1737лв
4-10 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
3283лв
2790лв
4-10 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
2664лв
2264лв
4-10 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
712лв
606лв
5-9 Юни
на човек

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
572лв
486лв
5-9 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
431лв
366лв
5-9 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
983лв
835лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
807лв
686лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
631лв
536лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
3503лв
2977лв
16-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
2857лв
2428лв
16-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
2211лв
1879лв
16-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
1873лв
1592лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
2295лв
1951лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2717лв
2310лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1585лв
1347лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1093лв
929лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
1339лв
1138лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
3195лв
2716лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
3457лв
2938лв
1-5 Юли
2 възрастни, 3 деца

4 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
2549лв
2167лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
3841лв
3265лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
2948лв
2506лв
1-5 Юли
2 възрастни, 3 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
2437лв
2072лв
1-5 Юли
2 възрастни, 3 деца

4 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
5029лв
4275лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
4307лв
3661лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
3584лв
3046лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
5029лв
4275лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
4307лв
3661лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
3584лв
3046лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
4247лв
3610лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
2955лв
2511лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
3601лв
3061лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
3624лв
3080лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
5153лв
4380лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
4388лв
3730лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
2682лв
2280лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
2276лв
1934лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
3072лв
2611лв
6-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-15%
1869лв
1588лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
4311лв
3664лв
6-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
3692лв
3138лв
6-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
2331лв
1982лв
20-25 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
2683лв
2281лв
20-25 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
1980лв
1683лв
20-25 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-15%
2370лв
2015лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
3355лв
2851лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
2862лв
2433лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
2482лв
2109лв
27.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
3774лв
3208лв
27.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
3128лв
2658лв
27.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
3128лв
2658лв
28.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
3774лв
3208лв
28.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
2482лв
2109лв
28.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-15%
1585лв
1347лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
1093лв
929лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
1339лв
1138лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
1620лв
1377лв
5-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
1310лв
1113лв
5-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-15%
1930лв
1640лв
5-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
1462лв
1243лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
970лв
824лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
1216лв
1033лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
647лв
550лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
1842лв
1566лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1491лв
1267лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1139лв
968лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
1069лв
908лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
858лв
729лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1355лв
1152лв
4-10 Юни
2 възрастни, 8 деца

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
1777лв
1510лв
4-10 Юни
2 възрастни, 8 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2199лв
1869лв
4-10 Юни
2 възрастни, 8 деца

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
2732лв
2322лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
2747лв
2335лв
5-10 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1309лв
1112лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
2178лв
1851лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1770лв
1505лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
2231лв
1897лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1715лв
1457лв
5-10 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
1624лв
1381лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
2231лв
1897лв
5-10 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
2242лв
1906лв
10-15 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2703лв
2297лв
10-15 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1780лв
1513лв
10-15 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
2492лв
2118лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
3139лв
2668лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
3784лв
3216лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
2162лв
1838лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1794лв
1525лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
1424лв
1210лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
1044лв
888лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
693лв
589лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-15%
868лв
738лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2561лв
2177лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
3854лв
3275лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
3209лв
2728лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
1062лв
903лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
710лв
604лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
886лв
753лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2772лв
2357лв
20-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1850лв
1572лв
20-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
1079лв
918лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
904лв
768лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
728лв
619лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
2312лв
1965лв
20-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2701лв
2296лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
3348лв
2846лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
3993лв
3394лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
2678лв
2276лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1310лв
1113лв
23-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
3170лв
2695лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
1930лв
1640лв
23-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
2186лв
1858лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
1620лв
1377лв
23-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
3438лв
2922лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
5038лв
4282лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
4238лв
3602лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
1968лв
1673лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
1561лв
1327лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
2374лв
2018лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
2849лв
2422лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
2362лв
2008лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1873лв
1592лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
2805лв
2384лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
956лв
813лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1497лв
1273лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
2924лв
2485лв
1-15 Юли
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1132лв
962лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
2432лв
2067лв
1-15 Юли
на човек

14 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
2130лв
1811лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
3416лв
2904лв
1-15 Юли
на човек

14 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
781лв
664лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
4097лв
3482лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
1814лв
1542лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
3452лв
2935лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
967лв
822лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
1389лв
1181лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1178лв
1002лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2370лв
2015лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
1677лв
1426лв
3-10 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
2940лв
2499лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
3508лв
2982лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1185лв
1007лв
3-10 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
1431лв
1217лв
3-10 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
5153лв
4380лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
4388лв
3730лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
3624лв
3080лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
6012лв
5110лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
5120лв
4352лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
4228лв
3593лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-15%
3432лв
2917лв
17-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
2862лв
2433лв
17-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
4001лв
3401лв
17-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

11 резервации наскоро
-15%
3925лв
3336лв
23-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
3343лв
2842лв
23-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
2760лв
2346лв
23-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
2616лв
2224лв
30.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
3109лв
2642лв
30.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
3601лв
3061лв
30.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
5120лв
4352лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
4228лв
3593лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
6012лв
5110лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
1163лв
988лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
987лв
839лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
811лв
690лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
3312лв
2815лв
27-31 Авг
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
3874лв
3293лв
27-31 Авг
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
-15%
2749лв
2337лв
27-31 Авг
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
5619лв
4776лв
1-27 Сеп
на човек

26 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
3623лв
3079лв
1-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
4705лв
3999лв
1-27 Сеп
на човек

26 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
2498лв
2123лв
1-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-15%
3060лв
2601лв
1-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
3791лв
3222лв
1-27 Сеп
на човек

26 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
4605лв
3914лв
02.09-08.10
на човек

36 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
5871лв
4990лв
02.09-08.10
на човек

36 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
7136лв
6066лв
02.09-08.10
на човек

36 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
679лв
577лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
468лв
398лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-15%
574лв
488лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
679лв
577лв
4-7 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
574лв
488лв
4-7 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
468лв
398лв
4-7 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-15%
1480лв
1258лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
987лв
839лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-15%
5264лв
4475лв
16-24 Сеп
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
6179лв
5252лв
16-24 Сеп
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
1233лв
1048лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
4350лв
3698лв
16-24 Сеп
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-15%
664лв
564лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-15%
627лв
533лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
805лв
684лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

2 резервации наскоро
-15%
416лв
353лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
521лв
443лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%
523лв
445лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-15%
385лв
327лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
816лв
694лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-15%
596лв
506лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
All inclusive

5 резервации наскоро
-15%
1308лв
1112лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
490лв
417лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
1062лв
903лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-15%
4207лв
3576лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
3407лв
2896лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
2608лв
2216лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
3005лв
2554лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

3 резервации наскоро
-15%
1863лв
1583лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
2434лв
2069лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-15%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Alea Hotel & Suites, Alea Hotel & Suites гърция, Alea Hotel & Suites тасос, Alea Hotel & Suites скала принос, Alea Hotel & Suites цени, Alea Hotel & Suites мнения, Alea Hotel & Suites цени 2023, Alea Hotel & Suites лято 2023, Alea Hotel & Suites ранни записвания, Alea Hotel, Alea Hotel thassos, Alea Hotel tasos, Alea Hotel skala prinos, Alea Hotel greece, Alea Hotel гърция, Alea Hotel тасос, Alea Hotel скала принос, Alea Hotel 2023, Alea Hotel цени, Alea Hotel мнения, Alea Hotel цени 2023, Alea Hotel лято 2023, Alea Hotel ранни записвания, Alea Hotel last minute, Alea, Alea thassos, Alea tasos, Alea skala prinos, Alea greece, Alea гърция, Alea тасос, Alea скала принос, Alea 2023, Alea цени, Alea мнения, Alea цени 2023, Alea лято 2023, Alea ранни записвания, Alea last minute, алеа, алеа гърция, алеа тасос, алеа скала принос, алеа цени, алеа мнения, алеа цени 2023, алеа лято 2023, алеа ранни записвания, хотел алеа, хотел алеа гърция, хотел алеа тасос, хотел алеа скала принос, хотел алеа цени, хотел алеа мнения, хотел алеа цени 2023, хотел алеа лято 2023, хотел алеа ранни записвания, алея, алея гърция, алея тасос, алея скала принос, алея цени, алея мнения, алея цени 2023, алея лято 2023, алея ранни записвания, хотел алея, хотел алея гърция, хотел алея тасос, хотел алея скала принос, хотел алея цени, хотел алея мнения, хотел алея цени 2023, хотел алея лято 2023, хотел алея ранни записвания